Listë dokumentash për regjistrimin në klasën e 10.

DN Neni 22/3,4

Në momentin e regjistrimit:

1. Certifikata e lindjes së nxënësit.

2. Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore.

Regjistrimi fanalizohet kur nxënësi sjell dëftesën e lirimit

3. Nxënësi duhet të dorëzojë  maksimumi dy javë para fillimit të vitit shkollor dëftesën e lirimit.

4. Deftesa e lirimit siglohet ne DAR/Për nxënësit që kanë studiuar jashtë vendit,dëftesa njehsohet në DAR.