Shkolla jonë renditet ndër dhjetë shkollat më të mira në Shqipëri.
Çdo vit deri në dy mijë nxënës të rinj e të reja të shkollave 9-vjecare Shqiptare konkurojnë me njëri-tjetrin në mënyrë që të regjistrohen në Shkollën e Mesme Jopublike "Turgut Ozal".

Çfarë ofron shkolla jonë

Regjistrimet për provimin hyrës në shkollën e mesme "Turgut Ozal", për vitin akademik 2019-2020, bëhen në datat 1 prill-19 prill, pranë mjediseve të kësaj shkolle. Provimi do të zhvillohet në datën 20 prill, në orën 10, në shkollën e mesme "Turgut Ozal" (Rr. Pavarësia, km 1 Kashar-Tiranë). 
Ju urojmë suksese!
Staf i kualifikuar dhe trajnuar sipas standarteve europiane

Mësimdhënie e bazuar në teknika dhe metoda bashkëkohore.

Planifikim dhe konsultim me nxënësit.

Kosultimi fillon që në klasën e 10-të, për zgjedhjen e profesioneve, degëve dhe universiteteve nga zyra e Këshillimit të Karrierës.

Përkushtim dhe punë cilësore me nxënësit.

Pjesëmarrës në olimpiada kombëtare e ndërkombëtare.

Mësimdhënie e lëndëve shkencore në gjuhën angleze.

Matematikë-Fizikë-Kimi-Biologji-Informatikë.

Përgatitje e nxënësve për provimet ndërkombëtare.

SAT-TOEFL-IELTS

Mundësi përvetësimi të tri gjuhëve të huaja.

Mundësi studimi dhe bursa në universitetet më të mira të botës.

Zhvillimi i talentit dhe aftësive sociale.

Klube të shumta, të cilat zbulojnë e zhvillojnë prirjet e nxënësve nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme ekstrakurrikulare.

Teknologji e avancuar.

Laboratorë për shkencat, laboratorë kompjuterash, multimedia dhe sallë 3D, sallë konferencash, bibliotekë, etj.

Listë dokumentash për regjistrimin në klasën e 10.

DN Neni 22/3,4

Në momentin e regjistrimit:

1. Certifikata e lindjes së nxënësit.

2. Vërtetimi i vaksinimeve nga qendra shëndetësore.

Regjistrimi fanalizohet kur nxënësi sjell dëftesën e lirimit

3. Nxënësi duhet të dorëzojë  maksimumi dy javë para fillimit të vitit shkollor dëftesën e lirimit.

4. Deftesa e lirimit siglohet ne DAR/Për nxënësit që kanë studiuar jashtë vendit,dëftesa njehsohet në DAR.